12 stycznia 2016

Regulamin Konkursu „Wystaw Opinię”

Regulamin Konkursu „Wystaw Opinie ”

 1. Postanowienia ogólne.

Krakowskie Centrum Masażu Natalia Rączka, NIP 638-19-75-285 – zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Prawne regulacje konkursu.
  1. Podstawę prawną konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora konkursu.
 2. Zasady uczestnictwa w konkursie.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 2016-01-12 do 2016-01-31 do godziny 24:00
  1. W polu opinii w serwisie http://www.google.pl napisać opinię dotyczącą firmy Krakowskie Centrum Masażu wraz z wystawieniem oceny. Link do formularza:

https://www.google.pl/search?q=krakowskie+centrum+masa%C5%BCu&oq=kra&aqs=chrome.4.69i60l4j69i59j69i60.2501j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#es_sm=122&lrd=0x471642dacd79920d:0xc408bc9b4eba4c43,

d.  Autorami odpowiedzi (dalej: „Uczestnik” lub „Nabywca”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

 

 1. Nagrody i kryteria ich przyznawania.

Osoby , które spełnia wymagania podane powyżej wezmą udział w zabawie i zdobędą nagrody.

8 osób które wezmą udział w zabawie zdobędą nagrody.

 • 2 vouchery na dowolnie wybrany masaż 60 min do wykorzystania na masaże lecznicze, relaksacyjne i orientalne z oferty Krakowskie Centrum Masażu
 • 3 Bony Zniżkowe w wysokości 30 % na serię 10 zabiegów i masaży z oferty Krakowskie Centrum Masażu
 • 3 zestawy upominkowe sygnowane marka Krakowskie Centrum Masażu.

e. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wysyłki nagród wiadomością prywatna na facebook.pl i/lub pocztą e-mail.

5. Konkurs trwa od 2016-01-12 do 2016-01-31

6. Prawa autorskie.

a. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika Konkursu na firmę Krakowskie Centrum Masażu całości autorskich praw majątkowych do materiałów konkursowych na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili jej przekazania, a w szczególności na: wprowadzaniu do obrotu poprzez sieć Internet; publiczne wyświetlanie, nadawanie, emitowanie za pomocą dowolnego medium; rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób.

b. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada prawa autorskie do materiałów konkursowych i może je wykorzystywać w dowolny sposób i że nie ciążą na nim prawa osób trzecich.

c. Laureaci przyjmując nagrody zobowiązują się do podpisania umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do materiałów konkursowych.

7. Dane Uczestników.

 1. Udzielenie odpowiedzi, o której mowa w pkt. 3, przez Uczestnika przystępującego do Konkursu w sposób przewidziany Regulaminem, jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Organizatora, jego danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowskie Centrum Masażu Natalia Rączka z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych oraz dodatkowo danych przekazanych, w terminie późniejszym, w związku z przyznaniem mi nagrody, do celów związanych z obsługą Konkursu i wręczeniem nagród, jak również do celów związanych z marketingiem produktów lub usług Krakowskie Centrum Masażu”.
 2. Dodatkowo Uczestnik, który otrzymał nagrodę wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska, miejscowości i wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 3. Dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane będą zgodnie z tą ustawą i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Udział w Konkursie, a więc i podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik może cofnąć poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@krakmasaz.pl z podaniem danych pozwalających zidentyfikować tę osobę.
 7. Ograniczenia roszczeń.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały dostarczone lub dotarły z opóźnieniem. Organizator nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie: usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za działalność osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie za pośrednictwem osoby nieuprawnionych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 1. Postanowienia końcowe.

a.Udział w Konkursie jest bezpłatny.

b.Zgłoszenie materiałów konkursowych jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków c.niniejszego Regulaminu.

d.Laureaci Konkursu nie mają prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

e.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami Konkursu.

f.Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.krakmasaz.pl

g.Dane osobowe uczestników Konkursu uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, oraz w celach marketingowych Organizatora.

h.Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie firma Krakowskie Centrum Masażu 30-698 Kraków , ul. Niewodniczańskiego 50. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym ich brak uniemożliwia wzięcie udziału u Konkursie.

i.Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

j.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

k.Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish