20 grudnia 2015

Regulamin bonów podarunkowych w Krakowskie Centrum Masażu

Regulamin korzystania z  bonów podarunkowych:

§ 1

1. Krakowskie Centrum Masażu (dalej „Centrum”) oferuje w sprzedaży bony podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług Centrum na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin w całości treści dostępny jest na www.krakmasaz.pl. lub do pobrania

Przeczytaj uważnie regulamin.

Przeczytaj uważnie regulamin.

2. Centrum posiada w ofercie następujące rodzaje bonów podarunkowych:

1) Bony wartościowe, na kwotę każdorazowo określoną na dokumencie bonu podarunkowego, w wysokości ustalonej uprzednio jednostronnie przez Centrum bądź w wysokości określonej w chwili zakupu przez klienta Centrum.
2) Bony zabiegowe, wystawiane, w zależności od okoliczności, na życzenie klienta Centrum.

§ 2

1. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
2. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
3. Rezerwacja zabiegów, z których posiadacz bonu podarunkowego zamierza skorzystać w ramach bonu podarunkowego, powinna być dokonana w okresie co najmniej 2 tygodni przed datą upływu jego ważności. W przypadku zgłoszenia rezerwacji zabiegu po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Centrum dokona rezerwacji zabiegu wyłącznie w przypadku dostępności poszczególnych zabiegów oraz w terminach zaoferowanych przez Centrum. Centrum oświadcza, iż nie odpowiada za niemożliwość skorzystania z bonu podarunkowego przez jego posiadacza w każdym przypadku, gdy zgłoszenie rezerwacji zabiegu nastąpi w okresie krótszym aniżeli 2 tygodnie do daty upływu ważności bonu podarunkowego. W szczególności, w takim przypadku posiadacz bonu podarunkowego nie będzie uprawniony do skorzystania z innego nieodpłatnego zabiegu bądź do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany zabieg.
4. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu bonu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Centrum z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

§ 3

1. Posiadacz bonu wartościowego może z niego skorzystać w jeden z następujących sposobów:

1) wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu wartościowego na konkretne zabiegi, zgodnie z aktualną ofertą Centrum (z wyłączeniem ofert promocyjnych);
2) wymienić bon wartościowy na karnet „na serię zabiegów” z podstawowej oferty (np. 10 x zabieg antycellulitowy, 10 x masaż klasyczny)

2. W przypadku gdy w okresie ważności bonu wartościowego jego posiadacz nie wykorzysta bonu w pełnej wysokości, pozostała do wykorzystania kwota nie podlega zwrotowi przez Centrum.
3. W przypadku gdy łączna wartość wykorzystanych zabiegów, przez posiadacza bonu wartościowego, będzie wyższa aniżeli kwota wskazana na dokumencie bonu wartościowego, jego posiadacz będzie zobowiązany do bezzwłocznego uiszczenia dopłaty w wysokości powstałej różnicy.
4. Posiadacz bonu zabiegowego uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnego zabiegu, na który bon ten został wystawiony.
5. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej.
6. Regulamin zabrania odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim, jak również wykorzystywania do tego celu jakichkolwiek materiałów promocyjno-reklamowych lub informacyjnych Centrum.

§ 4

1. Zabiegi realizowane są w wyłącznie w godzinach otwarcia Centrum, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.krakmasaz.pl. W dni świąteczne, Centrum działa w odrębnie wyznaczonych godzinach, zgodnie z uprzednio podaną informacją, w sposób o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. W celu dokonania rezerwacji usługi Centrum, posiadacz bonu podarunkowego jest zobowiązany skontaktować się z  Centrum za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@krakmasaz.pl, bądź telefonicznie pod numerami: +48 508515285
3. Wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna zawierać co najmniej informację dotyczącą rodzaju oferty Centrum, na którą dokonywana jest rezerwacja tj. nazwę zabiegu bądź zabiegów lub pakietu Centrum, zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.krakmasaz.pl. W każdym przypadku, dokonujący rezerwacji powinien wskazać precyzyjną datę na kiedy rezerwacja powinna zostać dokonana.
4. Rezerwację uznaje się za skutecznie dokonaną pod warunkiem jej potwierdzenia przez Centrum w ciągu 48 godzin od daty otrzymania rezerwacji, na adres poczty elektronicznej widniejący w przesłanej wiadomości.

§ 5

1. Centrum nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie bonów podarunkowych.
2. Centrum zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznany zostanie przez Centrum za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
3. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Centrum na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
4. Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Kupujący bon podarunkowy zobowiązany jest przed przekazaniem bonu podarunkowego poinformować osobę, której przekaże bon podarunkowy o warunkach korzystania z bonów podarunkowych zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o skutku przyjęcia bonu podarunkowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji posiadaczowi bonu podarunkowego, o których mowa powyżej Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia posiadacza bonu podarunkowego.
4. Przyjęcie bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na www.krakmasaz.pl do odwołania.

Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści  dokumentu bonu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Centrum z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
Rezerwacja: +48 508 515 285 lub kontakt@krakmasaz.pl

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish